Сушара 300kg

Соларна Сушара ЕКО 300

Соларната сушара ЕКО300 користи воздушни колекотри извор за сушење на различни замјоделски производи кои се поставуваат фасадно или на кров. Има 46 иноксни тацни со алуминиумска рамка


Сертифицирано производство

Сушарите поседуваат CE ознака и производството е лиценцирано според ISO:9001

Енергетско ефикасен уред

Користи сончева енергија како основен енергетски извор

Дополнителен извор на енергија

Со цел да имаме континуиран процес на сушење вграден е и 9 kW електричен грејач

Контролна табла

Мониторинг и контрола на главните парамтери при сушење на земјоделскиот производ

ПЛЦ КОНТРОЛЕР

Еко Солар во соработка со Универзитетот Гоце Делчев разработи сопствен ПЛЦ контролер кои може да се користи за соларнат сушара

Примена на воздушни колектори

Загревањето на соларната сушара се врши со вграден воздушен колектор

Воздушниот соларен систем може да биде поставен фасадно или на кровна констркција

Ваквиот тип на соларен систем нема опасност од прегревање, замрзување или испаруање на работниот флуид што го прави лесен за управување и одржување.

Технички карактеристики на соларна сушара ЕКО 300

 • Сушара за овошје и зеленчук со капацитет од  300 kg
 • Габарит 2,06м (дол)*1,12 м (шир)*2,1 (вис) Волумен 4,8м3
 • Големина на вентилатори Ф 300 ( 4 бр)
 • Моќност на вентилатори: 4*125 = 500 W
 • Максимален prоток на воздух: 0 do 1000 m3/h
 • Догревање so електрични греачи: 6*1,5=9 kW (трофазна)
 • Изолација на подот: Fibran 40kg /m3, 20 mm
 • Изолација на страница на сушара: Алуминиум
  (внатре), поликарбонат, стиропор и сендвич панел.
 • Дно на tацни за сушење од нерѓосувачки челик- INOX
 • Димензии на тацните за сушење: 0,5 ͯ0,8 m
 • Број на Inox тацни за сушење : 24*2 колички=48
  Вкупна површина за сушење: 48*0.5*0.8=23.04 m2
 • Карактеристики на воздушен соларен систем
  Воздушни солaрni колектори од 2м2 (5 парчиња = 10 m2)
  Метална конструкција за 5 соларни колектори за сушарата
  Воздуховод Ф 150 со гибасто црево ( во метри ) 12 м
  Диференцијален термостат за воздушни соларни системи
  Останати ситни матерјални трошоци: Електрични кабли за
  поврзување, спојки. Wi Fi уред за мерење на потрошувачка
  на ел. енергија со далечински прекинувач, посебен Wi Fi
  дата логер за мерење на релативна влажнст и темература


Smart додаток за соларна сушара

Мерач на потрошена електрична енергија, кој може да се поврзе на мобилен уред и преку кој може да се вклучува и исклучува сушарата преку мобилна апликација

Со Смарт Апликацијата потоа се следат сите параметри при сушењето со цел неогово подобрување и понатамошно усовршување.

Техничка поддршка

Бесплатна обука за користење на сушарата при нејзино подигање.

Членство

Агро Солар е членка на Македонската Соларна Асоцијација.

Награди и признанија

Награда за најдобра иновација во Екологија во склоп на Макинова

Сушара по мерка

Поради специфичноста на одредени објекти за сушење агро Солар изработува сушари по мерка.

Бидете и вие дел од компаниите кои инвестираа во еколошкоенергетргетско ефикасно решение за сушење на нивните земјоделски производи.

Запознајте ги дел од нашите задоволи клиенти