Blog Timeline Full Width

Check out our Latest News!

март 2022

јуни 2016

Обука за користење на соларна сушара во соработка со АГРО ГАВРО

Во соработка со Агро Гавро од Ресен беше реализирана обука за користење на соларната сушара Еко 100. Беше објаснета процедурата за користење на контролерот како и самото одрржување на сушарата.