Обука за користење на соларна сушара во соработка со АГРО ГАВРО

Во соработка со Агро Гавро од Ресен беше реализирана обука за користење на соларната сушара Еко 100. Беше објаснета процедурата за користење на контролерот како и самото одрржување на сушарата.