Пресметка за капацитет на сушара

Пресметка за капацитет на 100 кг сушара

 

При пресметката на капацитетот на сушарата, рачунаме дека на 1cm3 простор на тацните, се поставува суров матерјал со тежина 0,7 грама/cm3. Оваа  специфична тежина на суров матерјал (0,7g/cm3) е превземена од Србија. Таму најмногу се сушат модри сливи. Тоа значи дека декларираниот капацитет на сушарата е ако се сушат модри сливи.

Ако се суши јаболка, (чипс или парчиња јаболки), кајсии, печурки или чај , тогаш нормално е да се очекува дека капацитетот е помал од декларираниот.

Пример: ако се суши суров чај или лаванда капацитетот не е 100 кг. Суров чај има многу мала тежина, а голем габарит (кабаст).

Затоа, капацитетот на сушарата е релативен поим. Препорака е секој корисник сам да си го одреди капацитетот на сушење на својот производ, времето и температурата на сушење, согласно со својата технологија на сушење. Ние , како фирма произведуваме сушари, но технологијата е обврска на крајниот купувач, согласно со плодовите што ќе ги суши и барањата на пазарот.

За споредба, сушара со капацитет од 100 кг, може да собере максимум 45 кг. јаболка во тенки парчиња или 20 кг. сурова јаболка (ако се произведува јаболков чипс)

 Пресметка на  капацитет Сушара од 100 кг  (*)

 

 

број на тацни фискни редови на тацни Ширина на ИНОКС тацна   (cm) Должина ИНОКС тацна ( cm) Површина на тацна (cm2) Вкупна површина на сите тацни cm2 Висина на суров матерјал кој ќе се става на тацна      ( cm) Вкупен волумен на суров матерјал       (cm3) Специфична тежина g/cm3 Пресметан капацитет на сушарата во грами (g) Пресметан капацитет на сушарата во килограми (кg)
 Т N А B P1  (P1=A*B) P=Т*N*P1  H V  (V=P*H) G G1=G*V G1/1000
17 1 50 80 4000 68000 2,1 142800 0,7 99600 99,6

Пресметка за капацитет на 200кг сушара

Пресметка на  капацитет Сушара од 200 кг  (*)

 

број на тацни  редови на тацни на колички Ширина на ИНОКС тацн   (cm) Должина ИНОКС тацна ( cm) Површина на тацна (cm2) Вкупна површина на сите тацни cm2 Висина на суров матерјал кој ќе се става на тацна      ( cm) Вкупен волумен на суров матерјал       (cm3) Специфична тежина g/cm3 Пресметан капацитет на сушарата во грами (g) Пресметан капацитет на сушарата во килограми (кg)
 Т N А B P1  (P1=A*B) P=Т*N*P1  H V  (V=P*H) G G1=G*V G1/1000
17 2 50 80 4000 136000 2,1 285600 0,7 199920 199,92

Габаритни димензии на сушарата 200 кг се: 1,7м (должина) *1 м ( ширина) * 2,08 (висина) V=3.54 m3                              * Пресметката е направена врз основ суровиот матерјал со специфична тежина 0,7g/cm3

Пресметка за 300кг сушара

 

Начин на пресметка на  капацитет Сушара од 300 кг  (*)

број на тацни

редови

колички

Ширина на ИНОКС тацн

(cm)

Должина ИНОКС тацна

( cm)

Површина на тацна

(cm2)

Вкупна површина на сите тацни cm2 Висина на суров матерјал кој ќе се става на тацна      ( cm) Вкупен волумен на суров матерјал       (cm3) Специфична тежина g/cm3 Пресметан капацитет на сушарата во грами (g) Пресметан капацитет на сушарата во килограми (кg)
 Т N А B P1  (P1=A*B) P=Т*N*P1  H V  (V=P*H) G G1=G*V G1/1000
25 2 50 80 4000 200000 2,1 420000 0,7 294000 294

Пресметка за 300кг сушара

 

Начин на пресметка на  капацитет Сушара од 300 кг  (*)

број на тацни

редови

колички

Ширина на ИНОКС тацн

(cm)

Должина ИНОКС тацна

( cm)

Површина на тацна

(cm2)

Вкупна површина на сите тацни cm2 Висина на суров матерјал кој ќе се става на тацна      ( cm) Вкупен волумен на суров матерјал       (cm3) Специфична тежина g/cm3 Пресметан капацитет на сушарата во грами (g) Пресметан капацитет на сушарата во килограми (кg)
 Т N А B P1  (P1=A*B) P=Т*N*P1  H V  (V=P*H) G G1=G*V G1/1000
25 2 50 80 4000 200000 2,1 420000 0,7 294000 294