ТИПОВИ НА СУШАРИ

Соларна Сушара ЕКО 100

Соларната сушара ЕКО 100 користи интегриран воздушен колектор како извор за сушење на различни замјоделски производи.


Сертифицирано производство

Сушарите поседуваат CE ознака и производството е лиценцирано според ISO:9001

Енергетско ефикасен уред

Користи сончева енергија како основен енергетски извор

Дополнителен извор на енергија

Со цел да имаме континуиран процес на сушење вграден е и 3,3 kW електричен грејач

Контролна табла

Мониторинг и контрола на главните параметри при сушење на земјоделскиот производ

ПЛЦ КОНТРОЛЕР

Еко Солар во соработка со Универзитетот Гоце Делчев разработи сопствен ПЛЦ контролер кои може да се користи за соларнат сушара

Примена на воздушни колектори

Загревањето на соларната сушара се врши со вграден воздушен колектор

Апсорбер е секоја страна на соларната сушара

Сушарата е дизајнирана на тој начин што секоја страна е апсорбер. Главниот воздушен колектор е вграден внатре во сушарата.

Техничка Спецификација на сушарата ЕКО 100/ А/ 2021

 • Бруто волумен: 2.01 m3.
 • Црна боја во апсорбер
 • Бруто површина на главниот соларен колектор: 2 m2
 • Моќност на главниот вентилатор: 0.18 kW
 • Доток на топол воздух: 750 m3/h
 •  Моќност на помошен електричен греач: 3 kW
 •  Материјал на апсорберот на главниот воздушен соларен колектор: алуминиум
 • Изолација на подот: Fibran 40kg /m3, 20 mm
 •  Медиум за пренос на топлина: воздух
 • Материјал на тацните: Дно од нерѓосувачки челик – INOX мрежа AISI 304. Рамка на тацни:Алумниум
 • Број на тацни =16+1
  − Димензии на тацните за сушење: 0,5 x 0,8 m

Сушата може дополнително да се поврза на мобилна фотоволтаична единица со цел да биде независна од локалната дистрибутивна мрежа.


Smart додаток за соларна сушара

Мерач на потрошена електрична енергија, кој може да се поврзе на мобилен уред и преку кој може да се вклучува и исклучува сушарата преку мобилна апликација

 

Со Смарт Апликацијата потоа се следат сите параметри при сушењето со цел неогово подобрување и понатамошно усовршување.

Техничка поддршка

Бесплатна обука за користење на сушарата при нејзино подигање.

Членство

Агро Солар е членка на Македонската Соларна Асоцијација.

Награди и признанија

Награда за најдобра иновација во Екологија во склоп на Макинова

Сушара по мерка

Поради специфичноста на одредени објекти за сушење агро Солар изработува сушари по мерка.

Бидете и вие дел од компаниите кои инвестираа во еколошкоенергетргетско ефикасно решение за сушење на нивните земјоделски производи.